دکمه تونلی 2 سایز 28 و 36 مشکی

دکمه تونلی 2 سایز 28 و 36 مشکی

نمایش قیمت با ورود

به دکمه هایی که از زیر دارای برجستگی هستند، یا برجستگی u مانند از زیر به آن متصل شده و سوراخ روی آن قسمت است، دکمه پایه دار می گویند.

  • کد کالا : 20820
ثبت نام