دکمه پایه دار 2 سایز 1481

دکمه پایه دار 2 سایز 1481

نمایش قیمت با ورود

به دکمه هایی که از زیر دارای برجستگی هستند، یا برجستگی u مانند از زیر به آن متصل شده و سوراخ روی آن قسمت است، پایه دار می گویند.

  • کد کالا : 20987
ثبت نام