کش 4 لباسی مشکی فیش شده

کش 4 لباسی مشکی فیش شده

نمایش قیمت با ورود

هر یک کیلو حدود 40 متر است در یک کیسه 5 حلقه کش است .

  • کد کالا : 16665
ثبت نام