کش 3 سفید خط دار لباسی
تخفیف پله ای ۳%

کش 3 سفید خط دار لباسی

نمایش قیمت با ورود

خرید بیش از 1 واحد 3% تخفیف نمایش قیمت با ورود

در هر کیسه 12 کیلو کش و هر یک کیلو 50 متر است .

  • کد کالا : 1882

رنگ ها

ثبت نام