دکمه ریلی سفید دو طرفه

دکمه ریلی سفید دو طرفه

نمایش قیمت با ورود

شامل دو نوار است که بر روی یکی از نوار ها در فاصله های مساوی بخش توپکی و در نوار طرف دیگر نیز بخش حفره ای دکمه فشاری دوختنی و یا پرچی نصب می شود و برای اتصال دو قسمت لباس به هم به کار می رود .

دکمه یکسره ,دکمه زیر و رو ,دکمه چادر ملی

  • کد کالا : 14589
ثبت نام