بست چوب پرده گلین

بست چوب پرده گلین

نمایش قیمت با ورود

جهت محکم نمودن انتهای میل پرده به کار می رود .

سربند,کنار پرده

  • کد کالا : 13671
ثبت نام