دکمه پایه دار فندقی سایز 5

دکمه پایه دار فندقی سایز 5

نمایش قیمت با ورود

به دکمه هایی که از زیر دارای برجستگی هستند، یا برجستگی u مانند از زیر به آن متصل شده و سوراخ روی آن قسمت است، دکمه پایه دار می گویند.

  • کد کالا : 18477
ثبت نام