دکمه پشت سوراخ 797 - 4 سایز

دکمه پشت سوراخ 797 - 4 سایز

نمایش قیمت با ورود

این نوع از دکمه بیشتر روی سرآستین پیراهن نصب می شود و پایه ای مانند تی دارد که برای بستن آستین به کار می رود. در لباس آقایان مخصوصا برای کت شلوارهای رسمی استفاده می شود.

  • کد کالا : 17188
ثبت نام